Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0003

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01, изпълняван от Община Перник, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

№ в РОП на АОП 00589-2018-0031

Обявление

12.11.2018 12:12:38

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.11.2018 12:11:44

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

12.11.2018 12:13:41

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

29.11.2018 13:11:32

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

04.02.2019 16:51:34

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

07.05.2019 17:06:36

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.02.2020 10:25:03

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения