Май 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ИДЕЕН ПРОЕКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ: „МЕМОРИАЛ НА МИНЬОРСКИЯ ТРУД В ПЕРНИК”

ИДЕЕН ПРОЕКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ: „МЕМОРИАЛ НА МИНЬОРСКИЯ ТРУД В ПЕРНИК”

Обявление

15.03.2018 16:31:20

ИДЕЕН ПРОЕКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ:„МЕМОРИАЛ НА МИНЬОРСКИЯ ТРУД В ПЕРНИК”

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.03.2018 16:28:35

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

15.03.2018 16:36:03

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

15.05.2018 16:00:18

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.