Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от  ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията  за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност  на процедурата, отстраняване   на  пропуски  или явна фактическа  грешка, както и променената  документация. Възложителят е длъжен да публикува решение за промяна, само когато издава такъв документ.

Заглавие Дата Файл
документация корег 2018-12-20 20:38:05 Изтеглете файл
таблица-корегирана 2018-12-20 20:37:31 Изтеглете файл
ценово предложение 2018-12-20 20:36:59 Изтеглете файл
техн. предложение-корег 2018-12-20 20:36:15 Изтеглете файл
техн. спецификация-корег 2018-12-20 20:35:03 Изтеглете файл
проект на договор - нов 2018-12-20 20:34:20 Изтеглете файл
решение-промяна 2018-12-20 16:47:15 Изтеглете файл