Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
нови документи 2018-12-20 20:40:33 Изтеглете файл
1 стр. 2018-12-20 20:39:17 Изтеглете файл
еЕЕДОП 2018-12-05 18:34:02 Изтеглете файл
техническа спецификация 2018-12-04 16:12:23 Изтеглете файл
документация 2018-12-04 11:58:38 Изтеглете файл
таблица Приложение № 1 2018-12-03 21:01:26 Изтеглете файл
проект на договор 2018-12-03 21:01:18 Изтеглете файл
ценово 2018-12-03 21:00:29 Изтеглете файл
декларация конфиденциалност 2018-12-03 21:00:15 Изтеглете файл
декларация-изисквания- 2018-12-03 21:00:15 Изтеглете файл
декларация-оферта 2018-12-03 20:58:01 Изтеглете файл
декларация-договор 2018-12-03 20:57:55 Изтеглете файл
техническо 2018-12-03 20:56:40 Изтеглете файл
опис документи 2018-12-03 20:55:14 Изтеглете файл