Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „ Социални услуги в стол Домашен социален патронаж“

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „ Социални услуги в стол Домашен социален патронаж“ към Общинско предприятие „ Общинско обслужване“, гр. Перник и във връзка с реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд – 2017 г. в гр. Перник, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г., Операция тип 3: „ Осигуряване на топъл обяд“, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на Месо, риба и месни продукти, Мляко и млечни продукти, Пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, Плодове и зеленчуци, Консерви – плодови и зеленчукови и яйца. Обособена позиция №2: Доставка на хляб и хлебни изделия, № в РОП на АОП 00589-2019-0006

Обявление

04.03.2019 18:54:53

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2019 18:52:06

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2019 18:56:39

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

19.03.2019 19:48:08

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

07.05.2019 16:36:10

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

22.05.2019 11:18:18

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

01.07.2019 19:06:52

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения