Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на подвижен състав 15 бр. нови автобуси на природен газ

"Доставка на подвижен състав - 15 бр. нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в гр. Перник“, в изпълнение на проект „ИГТ на град Перник“, по ОПРР 2014- 2020, Възложител Градски транспорт - Перник ЕООД, № в РОП на АОП 05700-2018-0001

Обявление

06.08.2018 15:12:39

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

06.08.2018 15:10:26

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

06.08.2018 15:13:51

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

06.11.2018 15:56:49

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Друга информация

03.09.2018 10:41:48

Друга информация извън останалите категории