„Упражняване на строителен надзор по проект № BG16RFOP001-5.001-0053

„Упражняване на строителен надзор по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 "Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище", Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0053-C01, финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.", съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие; № в РОП на АОП 00589-2018-0014

Обявление

13.08.2018 22:54:58

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.08.2018 22:50:06

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

13.08.2018 22:55:35

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

30.08.2018 10:43:33

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

10.01.2019 17:19:10

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

09.07.2019 11:57:08

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.