„Обновяване на сграда на Дворец на културата"

Обновяване на сградата на Общински комплекс „Дворец на културата” гр. Перник, съгласно одобрени инвестиционни проекти.
Техническият проект по обновяване на Общинският комплекс е решен в два етапа.
Целите в първия етап от техническият проект бяха свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата.
Втори етап - настоящото обновяване на Общинският комплекс ”Дворец на културата”, се определя като IV категория строеж, според Наредба № 1 от 30 юли 2003 г., чл. 9, ал. 2 от ЗУТ, а именно вътрешни преустройства, които не засягат конструкцията на сградата.
Целите на вторият етап от техническият проект по част архитектура са интериорни и не обхващат цялата сграда.
Театърът и прилежащите му помещения, двата ресторанта на ниво -2.25 и + 1.20 не са обект на настоящият проект.

Уникален № в РОП на АОП 00589-2019-0001

Обявление

24.01.2019 12:25:54

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

24.01.2019 12:25:16

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

24.01.2019 12:26:35

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.03.2019 18:00:45

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

22.02.2019 18:19:03

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.11.2019 18:48:23

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.