„Изпълнение на СМР“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046

„Изпълнение на СМР“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституциализацията на грижите за деца в община Перник“, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0046 – C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции: ОП № 1 Изпълнение на СМР за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник. ОП № 2 Изпълнение на СМР за обект „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) - гр. Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф“ № 61, община Перник; № в РОП на АОП 00589-2018-0017

Обявление

14.08.2018 11:56:20

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.08.2018 11:55:34

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.08.2018 11:56:54

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

10.01.2019 17:21:49

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

20.12.2018 15:14:34

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.