Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР“ по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР“ по проект „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обявление

03.08.2018 10:55:02

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

03.08.2018 10:54:27

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

03.08.2018 10:58:33

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

17.09.2018 17:16:08

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.