„Изпълнение на дейности по публичност и визуализация” по проект № BG16RFOP001-5.001-0053

„Изпълнение на дейности по публичност и визуализация” по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 : "Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище", Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0053 – C01, с две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса , временна и постоянна обяснителни табелa, и Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали ,съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.

Обявление

10.09.2018 08:48:06

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

10.09.2018 08:46:18

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

10.09.2018 08:49:54

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

15.01.2019 15:38:17

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

19.12.2018 15:56:14

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.