„Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 / към входа на Парка на предизвикателствата/ и паркинг“

„Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 / към входа на Парка на предизвикателствата/ и паркинг“, уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0019

Обявление

30.08.2018 18:21:42

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

30.08.2018 18:20:22

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

30.08.2018 18:26:40

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

08.10.2018 16:16:58

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

15.10.2018 19:51:59

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

04.12.2018 13:42:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения