„Изготвяне на инвестиционни проекти „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“ за общински обекти_1

„Изготвяне на инвестиционни проекти  „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“ за общински обекти_1; уникален № в РОП на АОП 00589-2018-0020

Обявление

04.09.2018 18:12:19

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.09.2018 18:10:47

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.09.2018 18:18:47

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

04.10.2018 15:55:40

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

28.03.2019 21:22:29

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.05.2019 18:31:11

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения