„Избор на изпълнител/и на нженеринг и СМР в изпълнение на проект „ИГТ на град Перник“, по ОПРР 2014-2020 по две ОП

„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции:Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква, Възложител „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД, № в РОП на АОП 05700-2018-0004

Обявление

03.12.2018 15:22:15

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

03.12.2018 15:21:29

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

03.12.2018 15:20:37

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

02.01.2019 14:41:51

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

05.02.2019 15:19:51

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

12.03.2019 14:54:14

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

18.04.2019 21:10:23

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения