Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Избор на изпълнител – „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, притежаващ изключителни права, за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на община Перник".

 

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Продажба на топлинна енергия за нуждите на обекти, собственост на община Перник, в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Доставката на топлинна енергия следва да е с качество, което да съответства на " Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Перник“ АД ". Количеството топлинна енергия за купувача (възложителя по обществената поръчка) се определя за сграда - етажна собственост и сграда с повече от един потребител - от търговеца (изпълнителя по обществената поръчка). Характерът на потреблението е втора категория (без резервно захранване). Срок за изпълнение - 1 година, считано от датата на сключване на договора. Място на изпълнение – имоти на територията на община Перник, собственост на община Перник съгласно списък, който ще се приложи към договора при сключването му.

 

№ в РОП на АОП - 00589-2018-0032

 

Обявление

19.03.2019 19:21:04

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.11.2018 11:03:17

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

19.03.2019 19:22:12

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения