„Инженеринг –проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“.

„Инженеринг –проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“.

Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“. Сградата, която предстои да се укрепва, е четириетажна със ЗП -190кв.м. Технически условия за изпълнение на поръчката Вследствие на земетресението през май 2012г. по сградата се наблюдават пукнатини по мазилката, стените и носещата конструкция, както и паднали мазилки. Обществената поръчка е насочена към укрепване на конструкцията и стените на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“, като се предвижда изготвяне на технически проект и авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни дейности. Необходимо е изпълнителя да извърши за своя сметка предпроектните проучвания за състоянието на сградата , включително и покрива. При проектирането е необходимо изпълнителя да изготви технологична последователност на укрепването. Възлагането ще стане с договор с изпълнителя . Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се определят от изискванията на част трета, раздел втори от ЗУТ и от указанията, дадени в настоящата документация. По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. По време на изпълнението на СМР Възложителят ще осигури упражняването на инвеститорски контрол. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците в изпълнението на поръчката на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. При изпълнение на строителството, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на приложимите технически спецификации по чл. 31, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, както следва: • Закон за устройство на територията (ЗУТ); • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; • Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; • Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО; • Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Забележка: По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

№ в РОП на АОП 00589-2018-0033

Обявление

14.11.2018 17:54:25

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.11.2018 17:53:24

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.11.2018 17:58:14

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

21.11.2018 17:01:42

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

11.12.2018 21:28:40

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

20.12.2018 11:29:03

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

11.04.2019 18:01:34

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.