„ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „ИГТ на град Перник“, по ОПРР 2014- 2020

„ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

доставка на новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 год. „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от двадесет места за сядане без мястото на водача”, както и изискванията определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях или Правило на ИКЕ на ООН № 107. Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство издаден от компетентен орган по одобряване на типа, в съответствие с директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.4.2009 год. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство. Автобусите да са с горивна уредба за сгъстен природен газ (CNG), Външна дължина: от 8 000 mm до 12 000 mm ± 500 mm; Външна широчина: не повече от 2 500 мм./без да се включват външните огледала/; Височина: не повече от 3500 mm. ± 50 mm (с климатичната система и газовите бутилки); Брой врати: минимум 2 бр. от дясната страна; Седалки за пътниците: не по-малко от 20 от които минимум 2 за трудно подвижни лица (приоритетни седалки); Броя правостоящи пътници: не по-малко от 30; Височина на пода в салона за пътници: не повече от 340 мм. /измерена при спрял автобус, без пътници и без включена система за накланяне на автобуса/; Максимална скорост: 70 км./ч.; Максимално преодоляван наклон: не по-малко от 10%; Екологично изискване: EURO VI, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №595/2009, № в РОП на АОП 05700-2019-0001, Възложител - „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД

 

Обявление

05.03.2019 11:11:26

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

05.03.2019 11:11:48

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

05.03.2019 11:40:22

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

02.04.2019 09:11:18

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

01.04.2019 19:09:14

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

15.05.2019 16:58:54

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.