„Доставка и монтаж на обзавеждане и/или оборудване - проект № BG16RFOP001-1.018-0003 - СЖ - кв. Тева

„Доставка и монтаж на обзавеждане и/или оборудване в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души““, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на необходимите дейности по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, добрите професионални практики при осъществяването на подобни дейности, както и в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Предметът на възлагане обхваща: - доставка на оборудване и обзавеждане, отговарящо на изискванията на възложителя; - разтоварване в съответните помещения в сградите на бл.20 и бл. 21 в кв. Тева, гр. Перник; - монтаж в съответните помещения в сградите на бл.20 и бл. 21 в кв. Тева, гр. Перник

№ в РОП на АОП 00589-2018-0029

Обявление

05.11.2018 13:34:21

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

05.11.2018 13:33:47

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

05.11.2018 13:35:04

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

22.11.2018 11:13:35

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

17.12.2018 13:14:02

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

16.01.2019 09:10:15

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

12.03.2019 10:14:50

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения