„Доставка и монтаж на оборудване в изпълнение на проект „ИГТ на гр. Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по две обособени позиции

„Доставка и монтаж на оборудване в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по две обособени позиции: Първа обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за газозарядна станция в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ Втора обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за депо в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, Възложител Градски транспорт - Перник ЕООД, № в РОП на АОП 05700-2018-0003

Обявление

20.08.2018 16:40:20

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

20.08.2018 16:36:52

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

20.08.2018 16:46:54

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

03.09.2018 15:01:33

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

08.10.2018 09:55:56

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

14.12.2018 12:03:11

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.