„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проект №BG16RFOP001-5.001-0046

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проект №BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституциализацията на грижите за деца в община Перник“, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0046-C01 ,финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции: ОП № 1 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник. ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, за обект „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) - гр. Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф“ № 61, община Перник; № в РОП на АОП 00589-2018-0016

Обявление

13.08.2018 23:14:47

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.08.2018 23:12:26

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

13.08.2018 23:15:32

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

17.09.2018 17:12:36

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

10.01.2019 17:20:43

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.12.2019 21:38:07

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.03.2020 09:46:02

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения