„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0053

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0053: „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.", съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие; № в РОП на АОП 00589-2018-0013

Обявление

13.08.2018 22:40:27

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.08.2018 22:38:45

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

13.08.2018 22:40:58

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

10.01.2019 15:39:23

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.12.2019 21:32:36

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.03.2020 10:26:47

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

03.06.2020 13:44:47

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.