Октомври 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0053

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0053: „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.", съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие; № в РОП на АОП 00589-2018-0013

Обявление

13.08.2018 22:40:27

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.08.2018 22:38:45

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

13.08.2018 22:40:58

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

10.01.2019 15:39:23

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях