Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

„Дейност по информация и публичност“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046

„Дейност по информация и публичност“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046: „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституциализацията на грижите за деца в община Перник“, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0046- C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална пресa, временна и постоянна обяснителни табели, и Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали ,съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП; № в РОП на АОП 00589-2018-0015

Обявление

13.08.2018 23:04:27

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

13.08.2018 23:02:23

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

13.08.2018 23:04:56

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

28.09.2018 19:40:58

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.