Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник, № в РОП на АОП 00589-2019-0034

Обявление

26.08.2019 11:07:13

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

26.08.2019 11:06:56

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

26.08.2019 11:07:36

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

25.10.2019 10:29:02

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.10.2019 10:31:27

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

29.11.2019 21:00:42

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения