Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
e-eeдоп 2019-05-26 21:00:57 Изтеглете файл
КС 2019-05-23 19:43:09 Изтеглете файл
указания 2019-05-23 19:42:44 Изтеглете файл
проект на договор 2019-05-23 19:42:08 Изтеглете файл
образци 2019-05-23 19:41:25 Изтеглете файл
техническа спецификация 2019-05-23 19:40:56 Изтеглете файл
проект 2019-05-23 19:40:24 Изтеглете файл