Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
е-Еедоп 2019-10-02 10:00:08 Изтеглете файл
договор ОП3 2019-09-30 20:39:46 Изтеглете файл
Договор ОП2 2019-09-30 20:38:02 Изтеглете файл
ДОГОВОР ОП 1 2019-09-30 20:34:40 Изтеглете файл
документация 2019-09-30 20:02:39 Изтеглете файл
декларация за задължения 2019-09-30 19:27:10 Изтеглете файл
ценово предложение по обособени позиции 2019-09-30 19:26:38 Изтеглете файл
образци за сключване на договор 2019-09-30 19:26:28 Изтеглете файл
техническо предложение по обособени позиции 2019-09-30 19:25:38 Изтеглете файл
еедоп 2019-09-30 18:07:24 Изтеглете файл