ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Предметът на настоящата обществена поръчка е "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" и включва: Обособена позиция №1: „Извършване на физическа невъоръжена охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“ Обособена позиция № 2 „Извършване на охрана със /СОТ/ и видеонаблюдение на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“ Обособена позиция № 3 „Извършване на охрана на ценни пратки и товари /инкасо/ на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“, № в РОП на АОП 00589-2019-0035

Обявление

30.09.2019 18:08:58

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

30.09.2019 17:52:18

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

30.09.2019 18:08:21

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

03.12.2019 15:04:49

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

03.12.2019 15:05:23

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Документи по приключване

09.03.2020 13:38:31

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.