Изпълнение на СМР за обект „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) - гр. Перник, кв. „Калкас“,

Изпълнение на СМР за обект „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) - гр. Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф“ № 61, община Перник, № в РОП на АОП 00589-2019-0027

Обявление

17.10.2019 20:10:50

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.06.2019 17:48:43

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.06.2019 16:02:28

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

25.07.2019 16:01:24

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.07.2019 15:58:08

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

30.08.2019 18:11:24

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения