Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода/ГПСПВ/ с пясъчни филтри“.

Изпълнението на поръчката включва:а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническа спецификация и изискванията на действащите към момента нормативни документи б). Извършване на всички съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка; в). Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта; г). Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършване на строителството; д). Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е). Строителните работи се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга; ж). Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти; з). Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; и). При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й). Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство; к). Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; л). Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация; м). Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя; н). Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; о). Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ; п) Всички останали Дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и Гаранционното поддържане на Строежа. Неизчерпателно изброени са следните основни видове дейности включени в предмета на обществената поръчка: Ламелен утаител с вграден смесител, камера за флокулация и флотация - съществуващ, реконструиран, ремонт на филтърен корпус 969 ш2 - Усилване, саниране на конструкция, довършителни работи и инсталации, ремонт на реагентно стопанство, реагентопроводи, преливник Томсънов профил. Подходящ материал INOX304. Количество 28 броя с дължина 10м., изграждане на SСАDА система за управление на ПСПВ, полагане на покривна изолация административна сграда и филтърен корпус, реконструиране на досегашната командна зала в ново лабораторно помещение, отговарящо на изискванията на производителя на доставеното лабораторното оборудване, инсталация за следене, аларма, събиране и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор- газ, ремонт на входната разпределителна шахта, № в РОП на АОП 00589-2020-0001

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

21.01.2020 13:30:54

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

09.09.2020 14:49:47

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

19.08.2020 09:38:47

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

29.01.2020 14:11:28

Друга информация извън останалите категории