Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР“ по ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0053-C01

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР“ по проект „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., № в РОП на АОП 00589-2019-0025

Обявление

17.10.2019 20:08:28

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.06.2019 17:33:19

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.06.2019 17:33:43

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

25.07.2019 14:14:40

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.07.2019 14:12:21

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

30.08.2019 18:03:37

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения