Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
е-еедоп 2019-05-23 19:20:00 Изтеглете файл
КС 2019-05-23 19:12:54 Изтеглете файл
техн спецификация 2019-05-23 19:12:09 Изтеглете файл
проект на договор 2019-05-23 19:11:43 Изтеглете файл
образци 2019-05-23 19:09:55 Изтеглете файл
указания 2019-05-23 19:09:13 Изтеглете файл
проект 2019-05-23 19:06:41 Изтеглете файл