Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
проект на договор оп 2 2019-08-08 18:18:35 Изтеглете файл
проект на договор оп 1 2019-08-08 18:18:10 Изтеглете файл
приложения за участие 2019-08-08 18:17:42 Изтеглете файл
приложения за сключване на договор 2019-08-08 18:17:09 Изтеглете файл
кс-оп 2 2019-08-08 18:16:46 Изтеглете файл
е-еедоп 2019-08-08 18:16:26 Изтеглете файл
указания 2019-08-08 18:15:55 Изтеглете файл