Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне на прессъобщения, интернет банер, официални церемонии, подготовка и публикуване в местните медии на публикации, изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер за пресконференциите“; Обособена позиция №2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали – брошури, папки, химикалки, флаш-памет, универсално зарядно за gsm, чадъри, торбички, плакати и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.

Обявление

01.04.2019 16:55:58

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

01.04.2019 16:55:07

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

01.04.2019 16:56:52

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

15.05.2019 16:41:13

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

14.06.2019 10:52:26

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

23.08.2019 18:00:41

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения