Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Инженеринг на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021

 „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски" Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ; Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2,

Уникален номер в РОП на АОП 00589-2019-0018

 

Обявление

20.05.2019 17:30:36

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

20.05.2019 17:31:05

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

20.05.2019 17:31:41

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

05.08.2019 15:32:01

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

20.09.2019 16:17:38

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.