Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Дейност по информация и публичност“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046

„Дейност по информация и публичност“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0046: „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституциализацията на грижите за деца в община Перник“, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0046- C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална пресa, временна и постоянна обяснителни табели, и Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали ,съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., № в РОП на АОП  00589-2019-0026

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.06.2019 17:43:57

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.06.2019 17:44:37

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

27.11.2019 17:08:21

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.11.2019 17:06:08

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.