Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020, по пет обособени позиции : ЗА Обособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС ), № в РОП на АОП 00589-2019-0038

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

29.10.2019 16:38:49

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

29.10.2019 16:42:54

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

21.02.2020 13:19:47

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

26.04.2022 14:16:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

21.02.2020 16:41:22

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

12.03.2020 14:50:03

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.