Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Община Перник по 2 ОП

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Община Перник по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на Месо, риба и месни продукти, Мляко и млечни продукти, Пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, Плодове и зеленчуци, Консерви - плодови и зеленчукови и яйца Обособена позиция № 2 Доставка на Хляб и хлебни изделия, № в РОП на АОП  00589-2019-0022

Обявление

27.05.2019 16:43:14

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

27.05.2019 16:36:44

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

27.05.2019 16:36:19

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

28.06.2019 19:35:49

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

02.08.2019 13:09:16

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

02.10.2019 19:01:11

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения