Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Дейности по публичност и визуализация по проект № BG16RFOP001-5.001-0053

„Изпълнение на дейности по публичност и визуализация” по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 : "Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище", Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0053 – C01, - „Организиране и провеждане на пресконференции, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса , временна и постоянна обяснителни табелa“, № в РОП на АОП 00589-2019-0028

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

14.06.2019 18:04:09

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

14.06.2019 18:04:45

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

16.12.2019 17:10:15

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.11.2019 17:13:07

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.