Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
кс - климатици / котли 2019-10-09 17:58:04 Изтеглете файл
указания 2019-10-09 17:57:31 Изтеглете файл
кс - ас 2019-10-09 17:57:25 Изтеглете файл
технически спецификации 2019-10-09 17:55:54 Изтеглете файл
образци 2019-10-09 17:55:10 Изтеглете файл
проект на договор 2019-10-09 17:52:45 Изтеглете файл
е-еедоп 2019-10-09 17:50:27 Изтеглете файл
еедоп 2019-10-09 15:58:18 Изтеглете файл