„Избор на изпълнител/и за изготвяне на проектирания на територията на Община Перник”, по 4 ОП

„Избор на изпълнител/и за изготвяне на проектирания на територията на Община Перник”, по четири обособени позиции: Първа обособена позиция: „ Изготвяне на проект за конструктивно обследване и укрепване на сградата на Културен дом „ Просвета“ / Читалище /, гр. Батановци, парцел I, кв. 68А, Община Перник. Втора обособена позиция: „ Изработване на проект за укрепване на свлачище на път с.Витановци“. Трета обособена позиция: „ Изработване на проект за изграждане на улична водопроводна мрежа на висока зона с.Рударци“. Четвърта обособена позиция: „Изработване на Проект за изграждане на канализация ул. Люлин“, № в РОП на АОП 00589-2019-0014

Обявление

02.04.2019 19:06:11

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

02.04.2019 19:05:10

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

02.04.2019 19:06:35

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

12.04.2019 18:54:02

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

13.06.2019 19:30:05

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

16.07.2019 19:28:21

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

13.09.2019 14:24:41

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения