„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020, по пет обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски" Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на 'Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), разположен в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), раположен в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2 Обособена позиция №4 – „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС)- олекотени завивки,чаршафи, кухненска посуда, кофи” запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП Обособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС ) „, № в РОП на АОП 00589-2019-0023

Обявление

27.05.2019 16:50:01

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

27.05.2019 16:49:28

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

27.05.2019 16:48:34

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

12.06.2019 10:34:43

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

03.06.2019 20:01:50

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

06.08.2019 17:03:59

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

17.10.2019 16:25:47

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.