„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на 'Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), разположен в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3, номер в РОП на АОП 00589-2019-0039

Обявление

31.10.2019 14:37:59

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

31.10.2019 14:37:21

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

31.10.2019 14:41:06

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

11.11.2019 15:34:18

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

11.03.2020 11:18:10

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.03.2020 14:51:03

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

29.06.2020 14:00:50

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

11.06.2020 16:19:57

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.