Август 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Техническо предложение - Образец 2020-03-04 14:18:19 Изтеглете файл
Препоръчителен образец - Банкова гаранция 2020-03-04 14:11:49 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец 2020-03-04 14:10:27 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-03-04 14:09:42 Изтеглете файл
Декларации образци 2020-03-04 14:03:06 Изтеглете файл
Ценово предложение 2020-03-04 13:44:25 Изтеглете файл
Техническо предложение 2020-03-04 13:43:37 Изтеглете файл
Образци 2020-03-04 13:42:51 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-03-04 13:42:11 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-03-04 13:41:28 Изтеглете файл
Методика за оценка 2020-03-04 13:39:48 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2020-03-04 13:39:01 Изтеглете файл
Указания за участие 2020-03-04 13:38:11 Изтеглете файл