Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Неотложно възлагане на дейности по дезинфекция,дератизация,дезинсекция,дезакаризация,като взаимнодопълващи се мерки за биологична защита

Неотложно възлагане на дейности по дезинфекция, дератизация, дезинсекция, дезакаризация, като взаимнодопълващи се мерки за биологична защита, както и противоепидемични мерки срещу Covid 19 на територията на Община Перник

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

18.05.2020 14:49:22

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

18.05.2020 16:27:33

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Договори и споразумения

02.10.2020 15:55:28

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

02.10.2020 15:53:31

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.