Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Проект - части 2020-03-12 13:44:11 Изтеглете файл
КС - образец към ценовото 2020-03-12 13:43:31 Изтеглете файл
Приложения - Образци 2020-03-12 13:43:07 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-03-12 13:42:47 Изтеглете файл
Документация 2020-03-12 11:01:34 Изтеглете файл