Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Опис 2020-06-12 09:56:33 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец 2020-06-12 09:55:51 Изтеглете файл
Ценово - Образец 2020-06-12 09:55:16 Изтеглете файл
Техническо - Образец 2020-06-12 09:54:29 Изтеглете файл
Декларация осигуровки - Образец 2020-06-12 09:53:44 Изтеглете файл
Декларация ЗМИП - Образец 2020-06-12 09:51:59 Изтеглете файл
Договор 2020-06-12 09:49:05 Изтеглете файл
Методика за оценка 2020-06-12 09:48:21 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2020-06-12 09:47:40 Изтеглете файл
Документация 2020-06-12 09:47:09 Изтеглете файл