Избор на изпълнител за „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 , запазена съгласно чл.12 ал.1 т.1

Избор на изпълнител за „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

Обявление

12.05.2020 15:21:45

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.05.2020 15:20:32

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

12.05.2020 15:31:01

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

22.06.2020 14:00:16

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

23.07.2020 13:04:27

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

23.09.2020 09:27:40

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

23.09.2020 09:26:12

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.