Протоколи и доклади на комисиите

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация. 

Публикуването на протокола/ протоколите следва да се извърши не по-късно от публикуване на решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Заглавие Дата Файл
Окончателен протокол 2020-06-24 13:31:02 Изтеглете файл
Протокол №2 2020-06-12 10:49:49 Изтеглете файл
Протокол №1 2020-06-03 10:41:04 Изтеглете файл