Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от  ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията  за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност  на процедурата, отстраняване   на  пропуски  или явна фактическа  грешка, както и променената  документация. Възложителят е длъжен да публикува решение за промяна, само когато издава такъв документ.

Заглавие Дата Файл
Решение за изменение 2020-04-16 08:53:13 Изтеглете файл