Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Техническа спецификация 2020-03-24 14:45:41 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-03-24 14:36:30 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец 2020-03-24 14:34:51 Изтеглете файл
Образци_2 към предложение за изпълнение 2020-03-24 14:34:05 Изтеглете файл
Образци_1 към предложение за изпълнение 2020-03-24 14:31:13 Изтеглете файл
Приложения - Образци 2020-03-24 14:26:27 Изтеглете файл
Документация за участие 2020-03-24 14:24:32 Изтеглете файл