Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
Допълнително споразумение №1 2020-10-13 11:29:23 Изтеглете файл
Договор 2020-10-13 11:27:55 Изтеглете файл
Обявление за възложен договор 2020-10-13 11:26:48 Изтеглете файл